Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domLevický hrad
Dnes je Pondelok 24.11.2014

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 do 31.12.2014 !!!

Oznámenie o schválení  územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“


Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“ oznamuje, že na mimoriadnom Zastupiteľstve NSK konanom dňa 14. januára 2008 bola Všeobecne záväzným nariadením č.1/2008 vyhlásená Záväzná časť "Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“. Platná územnoplánovacia dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbore strategických činností, Župné námestie č.3 (Župný dom), Nitra a na internetovej stránke www.unsk.sk v oblasti Územné plánovanie.
Vyhľadávanie
Odpredaj majetku
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja