Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Streda 01.10.2014

Zmena uzávierky prijímania žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na rok 2015 na 15. 10.2014 !!!

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60] 
 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč podpísali memorandum o spolupráci

30.09.2014
Memorandum o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a mestom Nitra podpísali v utorok 30. septembra v Župnom dome v Nitre predseda NSK Milan Belica a primátor Nitry Jozef Dvonč. Partneri memoranda sa zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva, s cieľom zvýšiť úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a územia celého samosprávneho kraja.
 

Ukončenie letnej turistickej sezóny

30.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s mestom Nitra a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu usporiadal pri príležitostí ukončenia letnej turistickej sezóny podujatie „Historický deň“.
 

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre

30.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa podieľal v spolupráci s mestom Nitra, Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu na organizácii podujatia venovaného Svetovému dňu cestovného ruchu.
 

Výzva pre Olympijské festivaly Slovenska

30.09.2014
7. ročník Olympijských festivalov Slovenska vchádza do druhej fázy organizovaných športových súťaži, ktoré sú určené pre všetkých tých, ktorí si vážia olympijské myšlienky, chcú rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvo a súťaženie podľa zásad fair play. ...
 

Výzva KaHR–21DM–1402

24.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určený na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
 

Vyhodnotenie krajského kola súťaže stredných škôl: ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

23.09.2014
Odbor vzdelávania a kultúry – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval dňa 19.09.2014 ôsmy ročník krajského kola súťaže „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“. Športovo vedomostná súťaž je orientačným behom 5 členných zmiešaných družstiev na 2,8 km, v ktorej sa beží určená trať na čas po dráhe s kontrolnými stanovišťami, na ktorých sú súťažiaci preverení z teoretických a praktických vedomostí a zručností...
 

Hemoragická horúčka Ebola

19.09.2014
Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka. U ľudí vyvoláva akútnu horúčku a je vysoko nákazlivá. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou, slinami, potom aj močom živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Napriek tomu, že riziko nakazenia pre obyvateľov Európy je nízke, všetky krajiny pristúpili k prijatiu preventívnych opatrení vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie.
 

Príprava stredných odborných škôl na programové obdobie 2014 - 2020

16.09.2014
Dňa 10. septembra 2014 sa na pôde SOŠ potravinárskej v Nitre konalo pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a koordinátorov Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS). Zástupcovia škôl boli informovaní o cieľoch a prioritách v oblasti vzdelávania žiakov na stredných školách, ktoré budú podporené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ...
 

Programový manuál k OP KaHR

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12. 9. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1.
 

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) pre opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-1401

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 12. 9. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1401.
 

Výzva KaHR-31DM-1401

16.09.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
 

Informatívna správa z 12. ročníka výstavy Regióny Slovenska 2014

11.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 21.8. – 24.8.2014 zúčastnil na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2014, ktorá sa konala v priestoroch nitrianskeho výstaviska Agrokomplex.
 

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

04.09.2014
Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2014
 

Európsky týždeň mobility 2014

03.09.2014
Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia ...
 

Informácia o schválených dotáciách na rok 2014 pre verejno – súkromné partnerstvá - Nástroj 2 LEADER NSK

02.09.2014
V mesiaci júl 2014 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja.
 

Slávnostné zhromaždenie k 70. výročiu SNP

22.08.2014
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, prednosta Okresného úradu v Nitre Martin Nemky a predseda ObV SZPB v Nitre Jozef Havel pozývajú širokú verejnosť na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania v stredu 27. augusta.
 

Vzdelávania v rámci projektu KomPrax

18.08.2014
V zariadení ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce sa konalo záverečné školenie pod názvom Potreby mládeže so zdravotným postihnutím, ktoré bolo ukončením vzdelávania v rámci projektu KomPrax. KomPrax zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015

13.08.2014
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2015
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu

12.08.2014
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2015.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja