Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domNitra Mojmírovce
Dnes je Sobota 29.08.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016 viac informácií tu

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61] 
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2016

28.08.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu č. 5/2015 vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2016

28.08.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku č. 4/2015 vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2016

25.08.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje:
Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2016.
 

Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže na vypracovanie návrhu expozície Nitrianskeho samosprávneho kraja na domácich a zahraničných výstavách a podujatiach cestovného ruchu

24.08.2015
Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil dňa 6.7.2015 verejnú súťaž na vypracovanie návrhu expozície Nitrianskeho samosprávneho kraja na domácich a zahraničných výstavách a podujatiach cestovného ruchu. Do termínu ukončenia predkladania súťažných návrhov, ktorý bol dňa 7.8.2015, bolo do súťaže prihlásených šesť súťažných návrhov.
 

Predseda NSK Milan Belica prvým predsedom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS

17.08.2015
Zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa 11. augusta zúčastnili na ustanovujúcom zasadnutí Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) PONTIBUS s ručením obmedzeným v Budapešti.
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016

12.08.2015
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016
 

Oznámenie o verejnom prerokovaní dokumentu „Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 - 2020“

12.08.2015
NSK, Odbor cestovného ruchu sa zapojil do vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ROP prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1d neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, kód výzvy: ROP-4.1d-2012/01 a pripravil žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP – 4.1.d.
 

Oznámenie o verejnom prerokovaní dokumentu „Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014 – 2020“

04.08.2015
NSK, Odbor strategických činností sa zapojil do vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ROP prioritná os 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1d neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, kód výzvy: ROP-4.1d-2012/01 a pripravil žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku z ROP – 4.1.d. Projekt „Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014 – 2020“ bol schválený Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre ROP, Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 13.12.2013 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Nitrianskym samosprávnym krajom.
 

Zastupiteľstvo NSK schválilo dve všeobecne záväzné nariadenia na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji

30.07.2015
Na riadnom 16. zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ktoré sa konalo dňa 20.7.2015, poslanci schválili dve všeobecne záväzné nariadenia na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji.
 

Nitriansky samosprávny kraj prispel k dôstojnému priebehu Cyrilo-metodských slávností 2015

09.07.2015
V piatok 3. júla 2015, teda v prvý deň tohtoročných letných slávností „Nitra, milá Nitra...“ sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnili dve odborné podujatia, ktoré nadviazali na historický odkaz solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda a svojou vysokou úrovňou obohatili slávnosti, predovšetkým ich súčasť – Cyrilo-metodské slávnosti 2015.
 

Žiadosť Lekára NSK o súčinnosť

07.07.2015
pri odosielaní pacientov lekárom odborných ambulancií Chirurgickej kliniky FN Nitra podľa jednotlivých odborností, vo vyhradených termínoch, v zmysle priloženého harmonogramu
 

Turistická zľavová karta už aj v Nitrianskom kraji

02.07.2015
Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Nitra pripravili pre turistov v nitrianskom regióne zľavovú kartu.
 

Pracovné stretnutie pracovníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcov slovenských VÚC

01.07.2015
Zástupcovia slovenských VÚC a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojom stretnutí hovorili o aktualitách v cestovnom ruchu.
 

Oznámenie o strategickom dokumente - „Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom kraji na roky 2014 - 2020“

01.07.2015
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom kraji na roky 2014 - 2020“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 

Odborný workshop 23.6.2015: Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb

26.06.2015
Dňa 23.6.2015 OSV Úradu NSK spolu s Asociáciou odborných pracovníkov v sociálnych službách uskutočnili odborný workshop na tému: „Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb“ v Holíči, v sídle Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Workshop bol určený pre riaditeľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a pre stredný manažment – sociálnych pracovníkov. Účasť bola hojná a záujem riaditeľov o danú tému bol vysoký.
 

Školenie prijímateľov - Systém riadenia EŠIF

24.06.2015
SO/RO pre ROP realizoval v spolupráci s Úradom vlády SR, Sekciou Centrálny koordinačný orgán, školenie pre prijímateľov NFP v programovom období 2014 - 2020. Lektorom školenia bol Mgr. Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky CKO.
 

Vyhodnotenie súťaže „Región očami žiakov – DEŇ ZEME“

22.06.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlásil 30. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. 3. ročník súťaže „Región očami žiakov“ na tému „DEŇ ZEME“
 

Úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja

16.06.2015
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok.
 

ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2015 - vyhodnotenie obvodných kôl súťaže stredných škôl

15.06.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu ÚNSK a referát informatiky ÚNSK zorganizoval pod záštitou predsedu NSK 9. ročník súťaže Župná Kalokagatia – Mladý záchranár...
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022

11.06.2015
Nitriansky samosprávny kraj v súčasnosti začal s vypracovaním nového „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022“. Vzhľadom na programové obdobie Európskej únie 2014 – 2020 a novelizáciu Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, je nevyhnutné, aby vyššie územné celky a obce spracovali nové programové dokumenty, resp. uviedli aktuálne do súladu s novelizáciou zákona od 1.1.2015 – „Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR)“.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja