Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domRománska katedrála, Diakovce
Dnes je Pondelok 02.03.2015

 

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58] 
 

Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015

01.03.2015
Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 01.03.2015
 

ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 - 2020

26.02.2015
Partnerstvo založené na skutočnej kooperácii, ekonomická efektívnosť a dôraz na kontrolu vyžadujúcu vysoký stupeň zodpovednosti za verejné zdroje. Spolu s územnými výzvami s dopadom na región, s orientáciou na výsledky a synergickým efektom aktivít sú to zásadné princípy, na ktorých je postavené nové programové obdobie a nový regionálny operačný program. Tieto informácie boli súčasťou vystúpenia predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu na výročnej konferencii pod názvom: ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020, ktorá sa konala z iniciatívy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) v utorok 24. februára v priestoroch Agroinštitútu.
 

Tu atmosféru musíte jednoducho zažiť!

25.02.2015
Na 25. veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD PRAHA od 18. – 21. 2.2015 sa miešala nálada slnečnej exotiky vzdialených destinácií s česko-slovenskou klasikou jednotlivých regiónov a ich typickou pohostinnosťou. Za všetko hovorí 768 vystavovateľov zo 46 krajín.
 

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015

24.02.2015
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Vyhodnotenie „Olympiády stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“

18.02.2015
Súťaž organizoval odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom olympiády bolo prispieť k zvyšovaniu kvality života mládeže, prostredníctvom rozvoja osobností mladých ľudí a ich aktívnej participácii v spoločnosti ...
 

Strojárska olympiáda 2015

17.02.2015
Súťaž bola určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí v školskom roku 2013/2014 na takejto škole študujú, bez ohľadu na charakter školy. Do súťaže sa mohli zapojiť aj študenti 8 alebo 5-ročných gymnázií, študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
 

Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ

16.02.2015
Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej delegácie pri Výbore regiónov EÚ sa konalo 11. februára 2015 v Bruseli počas prvého plenárneho zasadnutia v jeho novom funkčnom období. Členovia delegácie za svojho vedúceho opäť zvolili Milana BELICU, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bude zároveň členom predsedníctva Výboru regiónov. V predsedníctve bude tiež zasadať Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Košice-Juh.
 

Úspešné pokračovanie realizácie projektu „Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK“

12.02.2015
Od momentu, ako Nitriansky samosprávny kraj (ďalej NSK) spustil projekt digitalizácie najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, Vás pravidelne informujeme o jeho kľúčových medzníkoch. Prioritne má projekt, financovaný zo zdrojov ERDF, štátneho rozpočtu SR a spolufinancovaný NSK (5 % celkových výdavkov projektu), vytýčené dva ciele.
 

Pozvánka na výročnú konferenciu ROP

10.02.2015
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP organizuje výročnú konferenciu „ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020“ pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia sa koná dňa 24. februára 2015 o 9.30 hod v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, Akademická 4.
 

Pozvánka na veľtrh CR Holiday World 2015

09.02.2015
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 19.2. – 22.2. 2015 zúčastní na 24. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World“, ktorý sa bude konať v priestoroch holešovického výstaviska v Prahe.
 

Zdravotník roka 2014

06.02.2015
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja organizuje piaty ročník slávnostného odovzdávania ocenení zdravotníckym pracovníkom v Nitrianskom samosprávnom kraji pod názvom „Zdravotník roka 2014“.

Na základe vyššie uvedeného prosíme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnosť o zaslanie Nominácií na udelenie ceny, v termíne do 15. 03. 2015 v kategóriách ...
 

Usmernenie hlavného hygienika SR – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

06.02.2015
Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia. Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

Štyri dni a 60 tisíc ľudí

06.02.2015
Veľtrh ITF Slovakiatour poskytol aj tento rok komplexný cestovateľský servis a Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bol pri tom. To najlepšie, čo sa dá v kraji vidieť a zažiť, je každoročne prezentované v expozícii NSK pod heslom: „Nitriansky kraj, kraj histórie, slnka, vody a vína“. Tento rok ju malo možnosť vidieť viac ako 60 tisíc návštevníkov.
 

Osobnosťou cestovného ruchu za rok 2014 starosta z Nitrianskeho samosprávneho kraja

06.02.2015
Starosta obce Podhájska Vladimír Bakoš sa stal osobnosťou cestovného ruchu za rok 2014. Na slávnostnom otvorení najväčšieho slovenského veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy, prevzal uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za zásluhy v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
 

Metodický pokyn Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2015

02.02.2015
pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti navrhovanou novelou Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 

Ukončenie činnosti MUDr. Mária Lišková, MOBILITAS, s.r.o. , Komárno – informácie pre pacientov

28.01.2015
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, MUDr. Mária Lišková ukončil prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie k 31.12.2014, v zmysle § 19 ods. písm. a), zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Vyhraj návštevu Európskeho parlamentu a tablet

23.01.2015
Zapoj sa do súťaže „Olympiáda stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“ , pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťaž organizuje odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Víťazné družstvo finálového kola vyhrá zájazd do Štrasburgu/Bruselu. Tablet získa každý žiak, ktorého družstvo sa umiestni v krajskom kole súťaže na 1., 2., 3. mieste. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia finálového krajského kola dostanú dekrét o účasti na olympiáde. ...
 

Očkovací kalendár na rok 2015 pre povinné očkovanie detí a dospelých

13.01.2015
Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s $ 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 544/2011 Z. z.
 

Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 -2020

13.01.2015
Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. Komisia dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013.
 

Tlačová konferencia predsedu NSK

09.01.2015
Vzhľadom na arogantný postup, ktorý zvolil pri presadzovaní svojich požiadaviek predstaviteľ dopravnej spoločnosti RegioJet, Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sleduje a zhromažďuje medializované informácie vrátane bilboardovej kampane a je pripravený zákonne chrániť svoje dobré meno. Toto stanovisko kraja odznelo na tlačovej konferencii, ktorú v tejto súvislosti zvolal predseda NSK Milan Belica v pondelok 5. januára popoludní na pôde Župného domu.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja