Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Sobota 27.12.2014

OZNAM o zmene otváracích hodín podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počas vianočných sviatkov !!! tu

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58] 
 

Stanovisko MZ SR k povinnostiam lekárov- držiteľov licencií L1A, voči Sociálnej poisťovni po 1.1.2015

19.12.2014
Slovenská lekárska komora, v reakcii na pripravované zmeny od 1.1.2015, odporučila lekárom - držiteľom licencie L1A - na svojej webovej stránke nasledovné možnosti...
 

U P O Z O R N E N I E pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji.

19.12.2014
U P O Z O R N E N I E pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji.
 

Medzinárodná konferencia „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“

18.12.2014
Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa v zasadačke Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v nitrianskom Župnom dome konala medzinárodná konferencia pod názvom „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“
 

Označenie „Certifikované ubytovanie na vidieku“ získali ďalšie ubytovacie zariadenia v NSK

18.12.2014
Zástupcovia siedmich ubytovacích zariadení na území NSK si prevzali certifikát „Certifikované ubytovanie na vidieku“.
 

OZNAM - zmena otváracích hodín podateľne Úradu NSK

17.12.2014
OZNAM o zmene otváracích hodín podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počas vianočných sviatkov v r. 2014
 

Oznámenie o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie - ZaD1 UPR NK

12.12.2014
Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti, že v zmysle § 22 a § 31 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 11.12.2014 do 31.01.2015 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.
 

Rozvojový program verejných prác NSK 2016-2018

12.12.2014
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri príprave Rozvojového programu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 je potrebné, aby obce postupovali v zmysle Zákona č. 254/1998 v znení ďalších zmien o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.z.
 

Informatívna správa z 22. ročníka veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku „TT Varšava“ 2014

11.12.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 27.11. – 29.11. 2014 prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu „TT Varšava“, ktorý je jedným z najvýznamnejších kontraktačných veľtrhov cestovného ruchu v Poľsku.
 

projekt "Obchodovanie s ľuďmi"

10.12.2014
Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK dňa 8. decembra 2014 realizoval projekt „Obchodovanie s ľuďmi“ , ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Aktivitou projektu bol jednodňový odborný seminár ...
 

Čaro Vianoc našimi očami

04.12.2014
Vianočné dekorácie, predmety z keramiky, papiera, dreva či kameňa, medovníčky a ďalšie vlastnoručné výrobky dnes ponúkajú klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) v rámci podujatia Čaro Vianoc našimi očami.
 

Objav Tekovskej hvezdárne v Leviciach

02.12.2014
Tekovská hvezdáreň v Leviciach sa vo svojej činnosti venuje predovšetkým popularizácii astronómie a propagácii najnovších objavov blízkeho i vzdialeného vesmíru. Cieľová skupina je širokospektrálna - od žiakov materských škôl až po seniorov. Popri tejto činnosti hvezdáreň vyvíja aj odborno-výskumnú činnosť. V rámci nej sa zameriava na fyziku slnečnej atmosféry a na medziplanetárnu hmotu.
 

Predseda NSK Milan Belica pokrstil nové DVD pod názvom Spoznajte krásy Nitrianskeho kraja

02.12.2014
Nové DVD o lákadlách cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) pokrstil v pondelok 1. decembra v priestoroch Park Hotela Tartuf v Beladiciach predseda NSK Milan Belica bielym vínom Devín, ročník 2013, hrozienkový výber, dopestovaným v regióne. Pri odprevadení DVD do života predseda NSK vyzdvihol prírodné, kultúrne a historické vzácnosti kraja so želaním, aby sem prúdilo čoraz viac turistov zo Slovenska aj zo zahraničia.
 

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

01.12.2014
Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS“) a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými mestami pri spracovaní stratégie udržateľného mestského rozvoja ako súčasti RIÚS.
 

Projekt finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality

01.12.2014
Rada vláda Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválila Nitrianskemu samosprávnemu kraju projekt „Obchodovanie s ľuďmi“, ktorý je určený koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov pôsobiacich na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Konferencia o mládeži

25.11.2014
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja organizoval dňa 20. 11. 2014 „Konferenciu o mládeži“, nad ktorou prevzal záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. Hlavným partnerom pri organizovaní konferencie bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom konferencie bolo predstaviť Správu o mládeži a Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014- 2020.
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini odovzdal Pamätný list sv. Gorazda pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Bratislave

24.11.2014
Viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných predmetových olympiádach a športových či umeleckých súťažiach, si v utorok 11.11.2014 prevzalo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Pellegriniho Pamätný list sv. Gorazda, ktorý minister každoročne udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Medzi ocenenými žiakmi, ktorí v minulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni, boli aj žiaci zo škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-31DM-1401

18.11.2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401.
 

Vyhlásenie výtvarnej súťaže "Plagát roka 2015"

18.11.2014
Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre vyhlasuje X. ročník výtvarnej súťaže
 

Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 14.12.2014

18.11.2014
Cestovné poriadky ŽSR 2014-2015 dopravne obsluhujúce NSK s platnosťou od 14.12.2014
 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2013

10.11.2014
Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyššieho ocenenia – Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja. K 11 doterajším laureátom Ceny NSK pribudli v tomto roku ďalšie 3 osobnosti za rok 2013, a to kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný nitriansky biskup, prednosta Chirurgickej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice doc. MUDr. Jozef Korček, PhD., a vysokoškolský pedagóg i známy ovocinár prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja