Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domLevický hrad
Dnes je Streda 28.01.2015

UPOZORNENIE! Od 1.1. 2015 upravuje daň z motorových vozidiel, vrátane určenia ročných sadzieb dane, zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (nájdete tu).

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58] 
 

Ukončenie činnosti MUDr. Mária Lišková, MOBILITAS, s.r.o. , Komárno – informácie pre pacientov

28.01.2015
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, MUDr. Mária Lišková ukončil prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie k 31.12.2014, v zmysle § 19 ods. písm. a), zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Vyhraj návštevu Európskeho parlamentu a tablet

23.01.2015
Zapoj sa do súťaže „Olympiáda stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“ , pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťaž organizuje odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Víťazné družstvo finálového kola vyhrá zájazd do Štrasburgu/Bruselu. Tablet získa každý žiak, ktorého družstvo sa umiestni v krajskom kole súťaže na 1., 2., 3. mieste. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia finálového krajského kola dostanú dekrét o účasti na olympiáde. ...
 

Očkovací kalendár na rok 2015 pre povinné očkovanie detí a dospelých

13.01.2015
Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s $ 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 544/2011 Z. z.
 

Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 -2020

13.01.2015
Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. Komisia dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013.
 

Tlačová konferencia predsedu NSK

09.01.2015
Vzhľadom na arogantný postup, ktorý zvolil pri presadzovaní svojich požiadaviek predstaviteľ dopravnej spoločnosti RegioJet, Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sleduje a zhromažďuje medializované informácie vrátane bilboardovej kampane a je pripravený zákonne chrániť svoje dobré meno. Toto stanovisko kraja odznelo na tlačovej konferencii, ktorú v tejto súvislosti zvolal predseda NSK Milan Belica v pondelok 5. januára popoludní na pôde Župného domu.
 

Dôležitý oznam pre občanov, ktorí v roku 2013 a v roku 2014 požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu domov sociálnych služieb

02.01.2015
Oznamujeme všetkým občanom, ktorí v roku 2013 a v roku 2014 požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu domov sociálnych služieb a bolo im Nitrianskym samosprávnym krajom vydané právoplatné rozhodnutie, že v súlade s § 110l, ods. 16 zákona o sociálnych službách v platnom znení, toto právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 stratilo platnosť 1. januára 2015, ak fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiadala VÚC o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12.2014 alebo nepožiadala poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12.2014.
 

Pozvánka na veľtrh CR ITF SLOVAKIATOUR 2015

02.01.2015
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 29.1. – 1.2. 2015 zúčastní na 21. ročníku veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATOUR, ktorá sa bude konať v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava.
 

Stanovisko MZ SR k povinnostiam lekárov- držiteľov licencií L1A, voči Sociálnej poisťovni po 1.1.2015

19.12.2014
Slovenská lekárska komora, v reakcii na pripravované zmeny od 1.1.2015, odporučila lekárom - držiteľom licencie L1A - na svojej webovej stránke nasledovné možnosti...
 

U P O Z O R N E N I E pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji.

19.12.2014
U P O Z O R N E N I E pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji.
 

Medzinárodná konferencia „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“

18.12.2014
Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa v zasadačke Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v nitrianskom Župnom dome konala medzinárodná konferencia pod názvom „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“
 

Označenie „Certifikované ubytovanie na vidieku“ získali ďalšie ubytovacie zariadenia v NSK

18.12.2014
Zástupcovia siedmich ubytovacích zariadení na území NSK si prevzali certifikát „Certifikované ubytovanie na vidieku“.
 

Oznámenie o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie - ZaD1 UPR NK

12.12.2014
Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti, že v zmysle § 22 a § 31 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 11.12.2014 do 31.01.2015 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.
 

Rozvojový program verejných prác NSK 2016-2018

12.12.2014
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri príprave Rozvojového programu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 je potrebné, aby obce postupovali v zmysle Zákona č. 254/1998 v znení ďalších zmien o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.z.
 

Informatívna správa z 22. ročníka veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku „TT Varšava“ 2014

11.12.2014
Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 27.11. – 29.11. 2014 prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu „TT Varšava“, ktorý je jedným z najvýznamnejších kontraktačných veľtrhov cestovného ruchu v Poľsku.
 

projekt "Obchodovanie s ľuďmi"

10.12.2014
Odbor vzdelávania a kultúry ÚNSK dňa 8. decembra 2014 realizoval projekt „Obchodovanie s ľuďmi“ , ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Aktivitou projektu bol jednodňový odborný seminár ...
 

Čaro Vianoc našimi očami

04.12.2014
Vianočné dekorácie, predmety z keramiky, papiera, dreva či kameňa, medovníčky a ďalšie vlastnoručné výrobky dnes ponúkajú klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) v rámci podujatia Čaro Vianoc našimi očami.
 

Objav Tekovskej hvezdárne v Leviciach

02.12.2014
Tekovská hvezdáreň v Leviciach sa vo svojej činnosti venuje predovšetkým popularizácii astronómie a propagácii najnovších objavov blízkeho i vzdialeného vesmíru. Cieľová skupina je širokospektrálna - od žiakov materských škôl až po seniorov. Popri tejto činnosti hvezdáreň vyvíja aj odborno-výskumnú činnosť. V rámci nej sa zameriava na fyziku slnečnej atmosféry a na medziplanetárnu hmotu.
 

Predseda NSK Milan Belica pokrstil nové DVD pod názvom Spoznajte krásy Nitrianskeho kraja

02.12.2014
Nové DVD o lákadlách cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) pokrstil v pondelok 1. decembra v priestoroch Park Hotela Tartuf v Beladiciach predseda NSK Milan Belica bielym vínom Devín, ročník 2013, hrozienkový výber, dopestovaným v regióne. Pri odprevadení DVD do života predseda NSK vyzdvihol prírodné, kultúrne a historické vzácnosti kraja so želaním, aby sem prúdilo čoraz viac turistov zo Slovenska aj zo zahraničia.
 

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

01.12.2014
Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS“) a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými mestami pri spracovaní stratégie udržateľného mestského rozvoja ako súčasti RIÚS.
 

Projekt finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality

01.12.2014
Rada vláda Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválila Nitrianskemu samosprávnemu kraju projekt „Obchodovanie s ľuďmi“, ktorý je určený koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov pôsobiacich na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja