Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Streda 29.07.2015

 

VUC Nitra
Novinky
Strana:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60] 
 

Hodnotné príspevky Nitrianskeho samosprávneho kraja k dôstojnému priebehu Cyrilo-metodských slávností 2015

09.07.2015
V piatok 3. júla 2015, teda v prvý deň tohtoročných letných slávností „Nitra, milá Nitra...“ sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnili dve odborné podujatia, ktoré nadviazali na historický odkaz solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda a svojou vysokou úrovňou obohatili slávnosti, predovšetkým ich súčasť – Cyrilo-metodské slávnosti 2015.
 

Žiadosť Lekára NSK o súčinnosť

07.07.2015
pri odosielaní pacientov lekárom odborných ambulancií Chirurgickej kliniky FN Nitra podľa jednotlivých odborností, vo vyhradených termínoch, v zmysle priloženého harmonogramu
 

Pozvánka na výstavu AGROKOMPLEX 2015

07.07.2015
Nitriansky samosprávny kraj sa bude v dňoch 20.–23.8.2015 prezentovať počas výstavy „AGROKOMPLEX 2015“ na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
 

Turistická zľavová karta už aj v Nitrianskom kraji

02.07.2015
Nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Nitra pripravili pre turistov v nitrianskom regióne zľavovú kartu.
 

Pracovné stretnutie pracovníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcov slovenských VÚC

01.07.2015
Zástupcovia slovenských VÚC a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojom stretnutí hovorili o aktualitách v cestovnom ruchu.
 

Oznámenie o strategickom dokumente - „Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom kraji na roky 2014 - 2020“

01.07.2015
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom kraji na roky 2014 - 2020“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 

Odborný workshop 23.6.2015: Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb

26.06.2015
Dňa 23.6.2015 OSV Úradu NSK spolu s Asociáciou odborných pracovníkov v sociálnych službách uskutočnili odborný workshop na tému: „Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb“ v Holíči, v sídle Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Workshop bol určený pre riaditeľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a pre stredný manažment – sociálnych pracovníkov. Účasť bola hojná a záujem riaditeľov o danú tému bol vysoký.
 

Školenie prijímateľov - Systém riadenia EŠIF

24.06.2015
SO/RO pre ROP realizoval v spolupráci s Úradom vlády SR, Sekciou Centrálny koordinačný orgán, školenie pre prijímateľov NFP v programovom období 2014 - 2020. Lektorom školenia bol Mgr. Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky CKO.
 

Vyhodnotenie súťaže „Región očami žiakov – DEŇ ZEME“

22.06.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlásil 30. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. 3. ročník súťaže „Región očami žiakov“ na tému „DEŇ ZEME“
 

Úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja

16.06.2015
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok.
 

ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2015 - vyhodnotenie obvodných kôl súťaže stredných škôl

15.06.2015
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu ÚNSK a referát informatiky ÚNSK zorganizoval pod záštitou predsedu NSK 9. ročník súťaže Župná Kalokagatia – Mladý záchranár...
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022

11.06.2015
Nitriansky samosprávny kraj v súčasnosti začal s vypracovaním nového „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022“. Vzhľadom na programové obdobie Európskej únie 2014 – 2020 a novelizáciu Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, je nevyhnutné, aby vyššie územné celky a obce spracovali nové programové dokumenty, resp. uviedli aktuálne do súladu s novelizáciou zákona od 1.1.2015 – „Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR)“.
 

Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2015

04.06.2015
Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2015, schválené uznesením č. 91/2015 z 15. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného 25. mája 2015
(v zmysle VZN NSK č. 3/2010 v znení neskoršej zmeny)
 

Digitalizované muzeálne poklady na novom portáli REGIONNITRA.sk už od 1. júna

29.05.2015
Od pondelka 1. júna bude v oficiálnej prevádzke nový turisticko-informačný portál www.REGIONNITRA.sk . Na tlačovej konferencii Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) o tom informoval vedúci odboru cestovného ruchu Úradu NSK Roman Vančo. Spomenul začiatky webu, ktorý vznikol z potreby prezentovať kraj ako konkurencieschopný región.
 

Nitriansky samosprávny kraj ocenil najlepších zamestnancov kultúrnych organizácií za rok 2015

27.05.2015
V stredu 20. mája 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia NITRIANSKA LUNICA 2015 najlepším zamestnancom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
 

Konferencia o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi

22.05.2015
Medzinárodnú vedeckú konferenciu o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi pripravuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na 3. a 4. decembra. Záštitu nad významným podujatím, ktoré podporuje OECD, prevzal aj predseda NSK Milan Belica.
 

OSKAR 2015 očaril aj profesionálnych divadelníkov

20.05.2015
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu sa vo štvrtok 14. mája v kozárovskom kultúrnom dome uskutočnil X. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb (ZSS) pod názvom OSKAR 2015. Účinkujúcim a všetkým prítomným sa prihovorili podpredseda NSK Juraj Horváth a poslankyňa zastupiteľstva NSK, predsedníčka komisie sociálnej pomoci Renáta Kolenčíková
 

Metodický pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti č. 2/2015

14.05.2015
Oznamovanie dočasnej neprítomnosti na pracovisku
Lekár NSK týmto upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o povinnosti písomného oznamovania dočasnej neprítomnosti na pracovisku v zmysle § 79 ods. 1, písm. j) zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Metodický pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti č. 3/2015

14.05.2015
Vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
Lekár NSK týmto upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na postuppri vystavovaní potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, v súlade s § 12a ods.3 a 4, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Za všetkým hľadaj človeka

14.05.2015
Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti. Taký názov niesla konferencia, ktorá sa konala v stredu 13. mája v priestoroch Župného domu v Nitre. Medzinárodné podujatie v réžii odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) malo na programe odborné vystúpenia slovenských a českých expertov k uplatňovaniu a kontrole výkonu ľudských práv v sociálnych zariadeniach a ďalších typoch sociálnej starostlivosti o človeka.
 

archív noviniek

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja