Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domPodhradie
Dnes je Štvrtok 27.11.2014

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 do 31.12.2014 !!!

Nitriansky samosprávny kraj zverejňuje zámer o predaji majetku

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Zastupiteľstvo NSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že rodinný dom je v schátralom stave vyžadujúci vynaloženie značných finančných prostriedkov na opravy a rekonštrukciu, ktorých vynaloženie by zaťažilo rozpočet NSK

Predmetom schvaľovania je:

odpredaj nehnuteľnosti (rodinného domu bez pozemku) vedenom Správou katastra Levice zapísanom na LV č. 7796 v k.ú. Levice ako:

  • rodinný dom so súp. č. 2658 na parc. č. 12672/1

v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Popraca, rod. Popraca a manželky Heleny Popracovej, rod. Meszárošovej, obaja bytom M. R. Štefánika 61, 934 01 Levice za kúpnu cenu 5 100,00 €, ktorú sa zaväzujú uhradiť v lehote 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy

Vyhľadávanie
Odpredaj majetku
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja