Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domTopoľčiansky kaštiel
Dnes je Pondelok 31.08.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016 viac informácií tu

Nitriansky samosprávny kraj zverejňuje zámer o predaji majetku

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Zastupiteľstvo NSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že rodinný dom je v schátralom stave vyžadujúci vynaloženie značných finančných prostriedkov na opravy a rekonštrukciu, ktorých vynaloženie by zaťažilo rozpočet NSK

Predmetom schvaľovania je:

odpredaj nehnuteľnosti (rodinného domu bez pozemku) vedenom Správou katastra Levice zapísanom na LV č. 7796 v k.ú. Levice ako:

  • rodinný dom so súp. č. 2658 na parc. č. 12672/1

v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Popraca, rod. Popraca a manželky Heleny Popracovej, rod. Meszárošovej, obaja bytom M. R. Štefánika 61, 934 01 Levice za kúpnu cenu 5 100,00 €, ktorú sa zaväzujú uhradiť v lehote 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja