Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domLevický hrad
Dnes je Štvrtok 27.11.2014

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 do 31.12.2014 !!!

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Hurbanove

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie:

Riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Hurbanove

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- 5 rokov praxe v sociálnej oblasti

Iné požiadavky:
- znalosť predpisov v sociálnej oblasti
- komunikatívnosť
- organizačné a riadiace schopnosti
- morálna bezúhonnosť

Prihlášky na výberové konanie môžu záujemcovia predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou v termíne do 17.9.2006. Prihlášky je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ výberové konanie riaditeľ DD, DSS Hurbanovo“.

K prihláške je potrebné priložiť profesijný životopis, overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o odbornej praxi, odpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace ), písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.


Prihlášky zasielajte v uvedenom termíne na adresu :

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra


Nitra, 25.8.2006  

Vyhľadávanie
Odpredaj majetku
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja