Nitriansky Samosprávny Kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Nitriansky hradŽupný domMost Márie Valérie v Štúrove
Dnes je Sobota 29.08.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016 viac informácií tu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Hurbanove

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie:

Riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Hurbanove

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- 5 rokov praxe v sociálnej oblasti

Iné požiadavky:
- znalosť predpisov v sociálnej oblasti
- komunikatívnosť
- organizačné a riadiace schopnosti
- morálna bezúhonnosť

Prihlášky na výberové konanie môžu záujemcovia predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou v termíne do 17.9.2006. Prihlášky je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ výberové konanie riaditeľ DD, DSS Hurbanovo“.

K prihláške je potrebné priložiť profesijný životopis, overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o odbornej praxi, odpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace ), písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.


Prihlášky zasielajte v uvedenom termíne na adresu :

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra


Nitra, 25.8.2006  

Vyhľadávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Aktuálne rokovanie
Oznam pre občanov
Hodiny pre verejnosť - Podateľňa
Hodiny pre verejnosť
Pokladničné hodiny NSK
Aktuálne výzvy
Elektronická podateľňa

Leader

Regoinálny operačný program

operacny_program_vzdelavanie

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja

Programy zamerané na integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja